Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản( trọn bộ 30 bài học)

Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản( trọn bộ 30 bài học)

Bài 1: Làm quen với Tiếng Anh
Bài 2: Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu
Bài 3: Danh từ số ít, số nhiều
Bài 4: Mạo từ
Bài 5: Động từ to be
Bài 6: So sánh nhất
Bài 7: Câu hỏi với WH
Bài 8: Câu hỏi với There is/ are
Bài 9: Câu hỏi Yes/ NO
Bài 10: Câu hỏi OR với động từ to be
Bài 11: Thì hiện tại đơn
Bài 12: Thì hiện tại tiếp diễn
Bài 13:Thì hiện tại hoàn thành
Bài 14: Thì quá khứ đơn
Bài 15: Thì tương lai đơn
Bài 16: Thì QK hoàn thành và QK tiếp diễn
Bài 17: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và QKHTTD
Bài 18: Diễn đạt quan hệ sở hữu
Bài 19: So sánh hơn
Bài 20: Tương lai với Going to
Bài 21: So sánh bằng
Bài 22: Câu điều kiện
Bài 23: Cấu trúc have someone do something
Bài 24: Động từ khiếm khuyết
Bài 25: Động từ Wish
Bài 26: Câu hỏi đuôi
Bài 27: Tính từ, trạng từ- những trường hợp đặc biệt
Bài 28: Mệnh đề quan hệ
Bài 29: Bị động cách
Bài 30: Giới từ