Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.           1.Nguyên nhân thắng lợi           -Nhờ có sự lãnh đạo sang suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc… Continue Reading

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.           1.Nguyên nhân thắng lợi.           –Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh với… Continue Reading

HSG Môn Sử 12: Chỉ thị ” Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

Nội dung bản chỉ thị “Nhật – pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.           1.Nội dung bản chỉ thị “Nhật pháp băn nhau và hành động của chúng… Continue Reading