Bài toán tính tuổi

Đề:

Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con và 27 lần số tuổi của mẹ bằng 8 lần số tháng tuổi của con, Biết rằng sau 6 năm nữa thì tổng số tuổi của của hai bố con là 57 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

Giải:

Vì 6 năm nữa thì tổng số tuổi 2 bố con là 57, nên tổng số tuổi của bố và con hiện nay là:

57 – ( 6 x 2) = 45 (tuổi)

Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con, tức là tuổi con = 1/4 tuổi bố, ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau của tuổi bố và tuổi con hiện nay là: 4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi bố hiện nay là: 45 : 5 x 4 = 36 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 45 – 36 = 9 (tuổi)

Vì 1 tuổi = 12 tháng nên số tháng tuổi của con hiện nay là:

9 x 12 = 108 (tháng)

Theo bài ta có:  số tháng tuổi con x 8 = sốtuổi mẹ x 27

=> Tuổi mẹ hiện nay là:

108 x 8 : 27 = 32 (Tuổi)

Đ/s: bố 36 tuổi, mẹ 32 tuổi, con 9 tuổi.