Ngữ pháp Tiếng Anh Căn bản- Bài 20: Tương lai với “Going to”

Để diễn đạt hành động trong tương lai, ta đã học thì tương lai đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ta cần dùng cấu trúc TO BE + GOING TO.

Trong bài này, ta sẽ học công thức và cách dùng cấu trúc rất phổ biến này.

* Công thức thể khẳng định:
Chủ ngữ + TO BE + GOING TO + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ.

– Lưu ý:
+ TO BE phải được chia tương ứng với chủ ngữ (AM hay IS hay ARE)

+ GOING TO trong văn nói được rút gọn thành GONNA


– Thí dụ:
+ I AM GOING TO SEE HER TONIGHT. = Tối nay tôi sẽ gặp cô ấy.
+ SHE IS GOING TO MAD AT ME. = Cô ta sẽ rất giận tôi.
+ IT IS GOING TO RAIN. = Trời sẽ mưa đây.
+ Cần phân biệt TO + GOING TO + Động từ nguyên mẫu với thì hiện tại tiếp diễn TO BE + Động từ nguyên mẫu thêm ING.
I AM GOING TO GO TO SCHOOL = Tôi sẽ đi học.( Tương lai với GOING TO)
I AM GOING TO SCHOOL = Tôi đang đi học (Thì hiện tại tiếp diễn)

* Công thức thể phủ định:


Chủ ngữ + TO BE + NOT + GOING TO + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ.

– Lưu ý:
+ TO BE phải chia đúng theo chủ ngữ.
+ TO BE + NOT có thể viết tắt (xem lại bài về động từ TO BE nếu cần)
+ GOING TO có thể rút gọn thành GONNA trong văn nói.
– Thí dụ:
+ I AM NOT GOING TO HELP HIM = Tôi sẽ không giúp nó.
+ THEY ARE NOT GOING TO LISTEN TO ME. = Họ sẽ không nghe tôi nói đâu.
* Công thức thể nghi vấn:


TO BE + Chủ ngữ + GOING TO + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ ?

– Lưu ý:
+ TO BE chia tương ứng với chủ ngữ.
+ GOING TO có thể rút gọn thành GONNA trong văn nói.
+ Có thể thêm từ WH trước TO BE trong công thức trên để tạo ra câu hỏi WH.

– Thí dụ:
+ ARE YOU GOING TO BE BACK BEFORE 10pm? = Bạn có về trước 10 giờ tối không?
+ WHAT ARE YOU GOING TO DO TONIGHT? = Tối nay bạn sẽ làm gì?
* Khi nào ta dùng cấu trúc GOING TO:
– Khi muốn diễn đạt kế hoạch, dự định cho tương lai mà ta đã có sẵn rồi. (Ở thì tương lai đơn với WILL, người nói ra quyết định sẽ làm ngay khi nói)
+ WE ARE GOING TO CELEBRATE HIS BIRTHDAY THIS WEEKEND. = Chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng sinh nhật của cậu ấy vào cuối tuần này.
– Khi muốn tiên đoán một hành động sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng trong hiện tại (Thì tương lai đơn dự đoán mang tính chủ quan hơn, không dựa vào bằng chứng cụ thể, chắc chắn như Tương lai với GOING TO)
+ LOOK AT THOSE CLOUDS! IT IS GOING TO RAIN. = Nhìn những đám mây đó kìa. Trời sẽ mưa đây.