Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản- Bài 28: Mệnh đề quan hệ

   Mệnh đề quan hệ có khi được gọi là mệnh đề tính từ, có lẽ vì nó bổ nghĩa cho danh từ. Tuy nhiên, mệnh đề quan hệ không đơn giản như một tính từ và vị trí của nó cũng không như vị trí của tính từ.

 
   Có tất cả 3 loại mệnh đề quan hệ: hạn định, phi hạn định và liên kết.
 
* Mệnh đề quan hệ hạn định:
– Không có dấu phẩy(,) đứng trước
– Nội dung của mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ và có vai trò quan trọng trong việc làm rõ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. 
 
The cup which is on the table is full of sugar. (Cái tách trên bàn có đầy đường trong đó) 
 
* Mệnh đề quan hệ phi hạn định:
 
– Có dấu phẩy(,) đứng trước
– Nội dung của mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ và có vai trò KHÔNG quan trọng trong việc làm rõ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.
 
John, WHO is going to marry Jill soon, is an engineer. (John, người sắp cưới Jill, là một kỹ sư)
 
* Mệnh đề quan hệ liên kết:
 
– CÓ dấu phẩy(,) đứng trước
– Đứng ở cuối câu để nói tiếp thêm ý cho cả câu hoặc bổ nghĩa cho cả câu. 
 
They asked me to go away, WHICH was very rude. (Họ bảo tôi đi chỗ khác, điều này thật thô lỗ!) 
 
* CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ: mệnh đề quan hệ thường đứng sau một trong những đại từ quan hệ sau: WHICH, WHOM, WHO, WHOSE, WHEN, WHERE, WHY, THAT
 
1.WHICH dùng cho danh từ là đồ vật, sự vật, hoặc con vật 
 
The novel which you talked ABOUT is very good.
 
2. WHOM dùng cho người nhưng người này không phải là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ.
 
This is Dr. Perkins, whom we met at a conference in Canada last year. 
 
3. WHO dùng cho người và người này là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. WHO hoàn toàn có thể được dùng thay cho WHOM, nhất là trong văn nói. 
 
A clown is someone who makes you laugh. 
 
4. WHOSE dùng cho người hoặc con vật để nói về vật sở hữu của danh từ đứng trước WHOSE.
 
The film is about a man whose children are kidnapped. (Phim này nói về một người đàn ông có con bị bắt cóc)
 
5. WHEN dùng cho thời gian, có thể thay thế cho ON WHICH chỉ thời gian ngày hoặc IN WHICH chỉ thời gian tháng/năm
 
1982 was the year when he graduated from college. 
 
6. WHERE dùng cho nơi chốn, có thể thay thế cho AT WHICH (mà tại đó) hoặc IN WHICH chỉ nơi chốn (mà trong đó)
 
Let's go to a country where the sun always shines. 
 
7. WHY dùng cho lý do 
 
That's the reason why I don't like this house. 
 
8. THAT có thể thay cho WHOM, WHO, WHEN, WHERE và WHY nhưng CHỈ trong mệnh đề quan hệ HẠN ĐỊNH. 
 
An elephant is an animal that lives in hot countries.
The plums that were in the fridge were delicious. 
 
THAT rất thường được dùng thay cho WHICH sau những từ sau: all, any(thing), every (thing), few, little, many, much, no(thing), none, some(thing), and sau SO SÁNH NHẤT.
 
It was everything that he had ever wanted.
There were only a few that really interested him. 
 
* CÁCH RÚT GỌN ĐẠI TỪ QUAN HỆ:
 
– Cách rút gọn đại từ quan hệ đều giống nhau cho cả 3 loại đại từ quan hệ. Chỉ có thể rút gọn mệnh đề quan hệ khi mệnh đề quan hệ không có chủ ngữ nào khác ngoài chủ ngữ đứng trước đại từ quan hệ. 
 
Thí dụ:
The man who reported the crime has been given a reward. (RÚT GỌN ĐƯỢC: chủ ngữ của reported the crime chính là THE MAN) 
 
The man who was killed in the accident was a foreigner. (RÚT GỌN ĐƯỢC: chủ ngữ của WAS KILLED IN THE ACCIDENT cũng là THE MAN)
 
The man who I saw at the party is Janet's father. (KHÔNG RÚT GỌN ĐƯỢC: chủ ngữ của SAW AT THE PARTY là I, không phải là THE MAN)
 
The film is about a man whose children are kidnapped. (KHÔNG RÚT GỌN ĐƯỢC: chủ ngữ của ARE KIDNAPPED là CHILDREN, không phải A MAN)
 
The cup which I bought in Venice is on the table.(KHÔNG RÚT GỌN ĐƯỢC: chủ ngữ của BOUGHT IN VENICE là I, không phải THE CUP). 
 
– Nếu mệnh đề quan hệ có ý chủ động, TA BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ (NẾU CÓ), LẤY ĐỘNG TỪ CHÍNH ĐƯA VỀ NGUYÊN MẪU RỒI THÊM ING.
 
Thí dụ:
 
The man who reported the crime has been given a reward. = THE MAN REPORTING THE CRIME HAS BEEN GIVEN A REWARD.
 
– Nếu mệnh đề quan hệ có ý bị động, TA BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ (NẾU CÓ), BỎ BIẾN THỂ CỦA TO BE, CHỈ GIỮ LẠI PHẦN TỪ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PP)TRỞ ĐI.
 
Thí dụ: 
 
The man who was killed in the accident was a foreigner. = THE MAN KILLED IN THE ACCIDENT WAS A FOREIGNER.
 
– Nếu mệnh đề quan hệ là TO BE (được chia theo thì) + một danh từ hoặc 1 giới từ, TA BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ VÀ PHẦN TO BE, CHỈ GIỮ LẠI PHẦN SAU TO BE:
 
Thí dụ:
 
The cup which is on the table is full of sugar. = THE CUP ON THE TABLE IS FULL OF SUGAR.
 
Bill Clinton, who is a former American president, is still politically active. = BILL CLINTON, A FORMER AMERICAN PRESIDENT, IS STILL POLITICALLY ACTIVE.