Tiếng Anh căn bản- Bài 7: Câu hỏi với WH

Câu hỏi WH là câu hỏi bắt đầu bằng từ có W và H. Những từ này gồm có: WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHYHOW. Trong bài này ta tạm gọi chúng là từ WH. 

 
Học xong động từ TO BE rồi, giờ ta có thể áp dụng TO BE với những từ WH để đặt ra vô số câu hỏi.
 
* Nghĩa của các từ WH:
WHAT = cái gì
WHO = ai
WHERE = ở đâu
WHEN = khi nào
WHY = tại sao
HOW = như thế nào, bằng cách nào
 
*Công thức câu hỏi WH với động từ TO BE:
Từ WH + TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ ?
 
-Lưu ý: 
+ TO BE phải được chia đúng biến thể (AM hay IS hay ARE) tùy theo chủ ngữ. 
+ Bổ ngữ có thể là danh từ, tính từ, trạng từ, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ thời gian. Có thể không có bổ ngữ.
– Ví dụ:
 
+ WHAT IS LOVE? = tình yêu là gì?
+ WHO AM I? = Tôi là ai?
+ WHO ARE YOU? = Bạn là ai?
+ WHERE IS MY KEY? = Chìa khóa của tôi ở đâu?
+ WHY AM I HERE? = Tại sao tôi lại ở đây?
+ HOW ARE YOU? = Bạn như thế nào? (Tức là "Bạn khỏe không?")
+ HOW IS IT MADE? = Nó được làm ra bằng cách nào?
 
* Trường hợp đặc biệt HOW:
 
– Với từ HOW, ta còn có công thức sau:
 
HOW + Tính từ + TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ (nếu có) ?
 
– VD:
 
+ HOW TALL ARE YOU? = Bạn cao bao nhiêu?
+ HOW MUCH IS IT? Nó bao nhiêu vậy? (Hỏi giá tiền)
+ HOW FAR IS IT FROM YOUR HOUSE TO SCHOOL? Từ nhà bạn đến trường bao xa? 
 
Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE
Để có thêm công cụ để đặt câu, ta cần biết về những từ này.
* Nghĩa:
THIS = này, cái này, đây
THESE = số nhiều của THIS
THAT =đó, cái đó, điều đó
THOSE = số nhiều của THAT
* Cách dùng:
– Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từ
– Đại từ chỉ định có thể không cần danh từ, tự thân nó có thể làm chủ ngữ
 
* Ví dụ:
+ THIS CAR IS VERY FAST. = Chiếc xe hơi này rất nhanh.(chạy rất nhanh)
+ THIS IS A BASIC LESSON. = Đây là một bài học cơ bản.
+ THESE LESSONS ARE EASY TO UNDERSTAND. = Những bài học này dễ hiểu.
+ THESE ARE BASIC LESSONS = Những cái này là những bài học cơ bản. 
+ THAT DOG IS VICIOUS. = Con chó đó dữ lắm.
+ THAT IS MY DAUGHTER. = Đó là con gái tôi. 
+ THOSE PILLS ARE ASPIRINS. = Mấy viên thuốc đó là aspirin.
+ THOSE ARE MY CHILDREN = Mấy đứa đó là con của tôi.