Tiếng Anh căn bản- Bài 10: Câu hỏi OR với động từ TO BE

Đây là câu hỏi cũng bắt đầu bằng động từ TO BE nhưng không thể trả lời bằng YES hay NO.

 
* CÔNG THỨC CÂU HỎI OR VỚI ĐỘNG TỪ TO BE:
 
TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ 1 + OR + Bổ ngữ 2 ? 
 
– Lưu ý: 
+ Bổ ngữ có thể là tính từ, danh từ, trạng từ, trạng ngữ 
 
– VD:
+ ARE YOU HUNGRY OR ANGRY? = Bạn đang đói hay đang giận?
+ ARE YOU A DENTIST OR A DOCTOR? = Anh là nha sĩ hay là bác sĩ? 
 
* CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI OR VỚI ĐỘNG TỪ TO BE:
 
Chủ ngữ + TO BE + Bổ ngữ 1 hoặc Bổ ngữ 2
 (người trả lời phải chọn 1 trong 2) 
 
-VD:
+ ARE YOU HUNGRY OR ANGRY?
Trả lời: I AM ANGRY. (nếu đang giận)
I AM HUNGRY. (nếu đang đói)
 
+ ARE YOU A DENTIST OR A DOCTOR?
Trả lời: I AM A DENTIST. (nếu là nha sĩ)
            I AM A DOCTOR. (nếu là bác sĩ)