Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX

I. Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX. Quốc tế thứ 2

 1. Phong trào công nhân cuối TK XIX.

– Hoàn cảnh lịch sử: 30 năm cuối thế kỉ XX, CNTB chuyển sang giai đoạn CNĐQ, mâu thuẫn giữa TS và VS ngày càng tăng, phong trào công nhân ở các nước diễn ra liên tục nhất là ở Anh, Pháp, Mĩ.

– Tiêu biểu: 1-5-1886, gẩn 40 vạn CN Si-ca-gô biểu tình

– Kết quả: Nhiều tổ chức chính trị độc lập của CN được thành lập.

2. Quốc tế thứ 2(1889-1914)

   -Ngày 14/7/1889, Quốc tế thứ 2 được thành lập tại Pa-ri và thông qua những nghị quyết quan trọng; đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm 8 giờ và lấy ngày 1.5 hằng năm là ngày quốc tế lao động

– Hoạt động: gồm 2 gđoạn: 1889->1895 và 1895->1914

– ý nghĩa: thúc đẩy phong trào công nhân phát triển, làm chậm quá trình chiến tranh đế quốc của các nước.

Vai trò của Ăng –Ghen?

TL: Chuẩn bị chu đáo cho hội nghị thành lập quốc tế

– Đấu tranh chống chủ  nghĩa cơ hội

-Thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế

+Lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân.

Sự thành lập quốc tế 2 có ý nghĩa gì?

TL: Ý nghĩa:

 +Khôi phục tổ chức quốc tế của phong trào công nhân,tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa Mác.

+ Thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế đấu tranh hợp pháp đòi cải thiện đời sống,tiền lương,ngày lao động.

Vì sao quốc tế 2  tan  rã?

TL: Ăng Ghen mất năm 1895 là tổn thất lớn của quốc tế 2 dẫn đến khuynh hướng cơ hội trong quốc tế thắng thế, nội bộ phân hoá dẫn đến quốc tế tan rã.

Ý kiến của bạn: