BÀI TẬP LỊCH SỬ

BÀI TẬP LỊCH SỬ

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:    

Câu 1: Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nê-đéc-lan bao gồm:

a.Tây Ban Nha hiện nay 

b. Bỉ hiện nay

c. Hà Lan hiện nay

d. Bỉ và Hà Lan hiện nay

Câu 2. Vào thế kỉ XVII, trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính lớn nhất Anh là:

a. Luân Đôn 

b. Man-ches-tơ

c. phía Tây Nam

d. Miền Đông

Câu 3: Từ đầu thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập ở Bắc Mĩ:

a. 11 thuộc địa

b. 12 thuộc địa

c. 13 thuộc địa

d. 14 thuộc địa

Câu 4: Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ

a. giữa thế kỉ XVII

b. giữa thế kỉ XVIII

c. những năm 60 của thế kỉ XVIII

d. cuối thế kỉ XVIII

Câu 5: Máy dệt đầu tiên ở Anh được phát minh bởi:

a. Giêm-ha-gri-vơ

b. Ét-mơn Các-rai

c. Giêm-oát

d. Xti-phen-xơn.

Câu 6: Thực dân phương Tây hoàn thành xâm lược châu Phi và châu Á vào:

a. Cuối thế kỉ XVIII

b. Cuối thế kỉ XVII- đầu thế kỉ XIX

c. Giữa thế kỉ XVIII

d. Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX.

Câu 7: Cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Anh đứng hàng thứ:

a. nhất trên thế giới

b. hai trên thế giới

c. ba trên thế giới

d. tư trên thế giới

Câu 8: Lê-nin gọi đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là:

a. “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”

b. “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt”

c. “chủ nghĩa đế quốc thực dân”

d. “chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến”

Câu 9: Đế quốc “trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc:

a. Anh, Mĩ.

b. Anh, Pháp

c. Đức, Mĩ

d. Đức, Pháp

Câu 10: Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, 33 triệu km2 và 400 triệu dân là con số:

a. diện tích và dân số thuộc địa của nước Anh tính đến năm 1914

b. diện tích và dân số thuộc địa của nước Pháp tính đến năm 1914

c. diện tích và dân số thuộc địa của nước Đức tính đến năm 1914

d. diện tích và dân số thuộc địa của nước Mĩ tính đến năm 1914

Câu 11: Ngày chủ nhật đẫm máu trong cuộc cách mạng Nga năm 1905-1907 là ngày:

a. 1-9-1905

b. 5-1-1906

c. 9-1-1905

d. 1-12-1907

Câu 12: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cưới thế kỉ XVIII là:

a. cuộc tấn công pháo đài-nhà tù Ba-xti.

b. nhà vua triệu tập hội nghị ba đẳng cấp.

c. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

d. nền cộng hòa đầu tiên của nước Pháp được thành lập.