Bài 2:  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)

Bài 2:  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)

I. Tình hình nước Pháp trước cách mạng:

1. Tình hình kinh tế:

– Nông nghiệp: lạc hậu, năng suất thâp, ruộng đất bỏ hoang mất mùa đói kém.

– Công thương nghiệp: phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm

2. Tình hình chính trị, xã hội:

– Chính trị: là nước quân chủ chuyên chế

– Xã hội: phân thành 3 đẳng cấp: tăng  lữ, quý tộc và  đẳng cấp thứ 3

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:

– Đại diện tiêu biểu cho trào lưu “Triết học Ánh sáng”:

+ Mông-te-xki-ơ

+ Rút-xô

+ Vôn-te

– Nội dung đấu tranh: ủng hộ tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản và lên án chế độ quân chủ chuyên chế.

->  Tác dụng: thúc đẩy cách mạng sớm nổ ra.

II. Cách mạng bùng nổ:

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế:

– Chế độ phong kiến suy yếu: nợ tăng cao, công thương nghiệp đình đốn

– Công nhân, thợ thủ công thất nghiệp, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng:

– 14.7.1789: Quần chúng tấn công chiếm pháo đài nhà tù Baxti.

->mở đầu cho sự thắng lợi của cách mạng Pháp.

III. Sự phát triển của cách mạng:

1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14.7.1789 – 10.8.1792):

   – 8.1789: thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và   Dân quyền, nêu cao khẩu hiệu Tự do – Bình đẳng – Bác ái.

2. Bước đầu của nền cộng hòa (21.9.1792 -2.6.1793):

 -21-7-1793: vua Lu-I XVI bị xử tử vì tội phản quốc

3. Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (2.6.1793-27.7.1794):

* Chính quyền Gia-cô-banh do Rô-be-spi-e đứng đầu đã thi hành các chính sách tiến bộ:

– Chính trị:

   Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.

– Kinh tế – xã hội: giải quyết những yêu cầu của nhân dân

+  Xóa bỏ nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến.

 + Chia ruộng đất cho nông dân

 + Quy định giá các mặt hàng cho dân nghèo…

– Quân sự: xây dựng đội quân cách mạng hùng hậu

IV. Ý nghĩa lịch sử cuả cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

-Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

-Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng phát triển đến đỉnh cao.