Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI

1. Một nền sản xuất mới ra đời:

2. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI:

a. Nguyên nhân:

   Vương quốc Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển nền kinh tế TBCN  ở Nêđéc lan

b. Diễn biến:

– Tháng 8/1566 nhân dân nê đéc lan đấu tranh mạnh mẽ chống lại vương quốc Tây Ban Nha

– 1581 các tỉnh Miền Bắc thành lập “các tỉnh Liên Hiệp” ( cộng hòa Hà Lan)

– 1648, thực dân Tây Ban Nha phải công nhận nền độc lập của Hà Lan

c. Ý nghĩa:

– Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

II. Cách mạng Anh thế kỷ XVII

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh

– Nhiều công trường thủ công ra đời

– Nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại tài chính hình thành tiêu biểu là Luân Đôn

– Xuât hiện tầng lớp quý tộc mới

=> Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ ngày càng gay gắt

2. Tiến trình cách mạng:(đọc thêm)

3. Tính chất, ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII:

-Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

– Tính chất: CM Anh là cuộc cách mạng không triệt để.

III. Chiến trành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh:

* Tình hình các thuộc địa:

– Từ TK XVII- TK XVIII, thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

– Đây là vùng đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên, kinh tế phát triển theo hướng tư ban chủ nghĩa

* Nguyên nhân:

– Thực dân Anh tìm cách kìm hãm sự phát triển kinh tế 13 bang thuộc địa.

-> Cư dân thuộc địa mâu thuẫn gay gắt với chính quốc.

2. Diễn biến cuộc chiến tranh:(đọc thêm)

3. Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

a. Kết quả:

– Anh thừa nhận nền độc lập của Bắc Mĩ và Hợp chủng quốc Mĩ (Hoa Kì – USA) ra đời.

– Năm 1787, Mĩ ban hành Hiến pháp, qui định Mĩ là nước Cộng hòa liên bang đứng đầu là tổng thống.

b. Ý nghĩa:

– Là cuộc cách mạng tư sản, lật đổ ách thống trị thực dân, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

–  Là cuộc cách mạng không triệt để.