Bài 40: QUỐC TẾ THỨ HAI

Bài 40: QUỐC TẾ THỨ HAI

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

– Nắm vững những hoạt động của Lênin trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội, qua đó hiểu được nhờ những hoạt động đó của Lênin. Đảng công nhân xã hội dân chủ Ngq ra đời đã triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân lao động.

– Nắm được tình hình Nga trước cách mạng; diễn biến của cách mạng tính chất và ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907.

2. Tư tưởng, tình cảm

Bồi dưỡng lòng kính yêu và biết ơn những lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, những người cống hiến cả cuộc đời và sức lực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lao động bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới.

3. Kỹ năng

Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm: cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ, cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, chuyên chính vô sản.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Dẫn dắt vào bài mới:

  Đầu thế kỷ XIX, kế tục sự nghiệp của Mác và Ăngghen, V.I. Lênin đã tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống các trào lưu tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa Mác ngày càng ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào công nhân Nga và phong trào công nhân quốc tế. Để hiểu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội dưới sự lãnh đạo của Lênin như thế nào? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc Cách mạng 1905 – 1907 ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

I. V.I. Lênin và cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.

– Tiểu sử: Via-đi-mia Ilích U-ki-a-nốp tức Lênin sinh ngày 22/04/1870 trong gia đình nhà giáo tiến bộ.

+ Mùa thu năm 1895 Lênin thống nhất các nhóm Macxit ở Pêtecbua.

– Năm 1900 Lênin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo “Tia lửa” nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.

– Năm 1903, Đại hội Đảng công nhân xã hội Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. Hình thành 2 phái Bônsêvich đa số và Mensêvich thiểu số.

– Đầu thế kỷ XX các phái cơ hội trong Quốc tế 2 ủng hộ chính phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh.

+ Đảng Bôn-sê-vich do Lênin lãnh đạo là kiên quyết chống chiến tranh đế quốc, trung thành với sự nghiệp vô sản.

– Lênin có những đóng góp quan trọng về mặt lý luận thông qua những tác phẩm của mình.

II. Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

– Về kinh tế : Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời.

– Về chính trị: chế độ Nga Hoàng kìm hãm sản xuất, bóp nghẹt tự do dân chủ ® đời sống nhân dân, công nhân khổ cực.

– Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật ® xã hội mâu thuẫn sâu sắc dẫn đến bùng nổ Cách mạng.

2. Cách mạng bùng nổ:

– Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pêtacbua và gia đình không vũ khí đến cung điện mùa đông để thỉnh cầu Nga Hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bị thương “Ngày chủ nhật đẫm máu”, công nhận dựng chiến luỹ chuẩn bị chiến đấu. 

– Mùa thu năm 1905 phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao với những cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngừng trệ mọi hoạt động kinh tế và giao thông trong cả nước.

– Tại Matxcơva, tháng 12/1905 cuộc tổng bãi công ® khởi nghĩa vũ trang ® cuối cùng thất bại

– Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần thứ  nhất ở Nga. Đây là một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

– Ý nghĩa:

+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng, có ảnh hưỡng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.

+ Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh.