Bài 39: QUỐC TẾ THỨ HAI

Bài 39: QUỐC TẾ THỨ HAI 

MỤC TIÊU BÀI HỌC

            Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

            – Nắm được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX.

            – Nắm và hiểu được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Ăngghen.

            – Hiểu được cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế thứ hai phản ánh cuộc đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng: Mácxit và phi Mácxit trong phong trào công nhân quốc tế.

2. Tư tưởng, tình cảm

Giúp HS hiểu rõ công lao to lớn của Ph. Ăngghen và người kế tục là V.I.Lênin đối với phong trào Cộng sản và công nhân Quốc tế.

3. Kỹ năng

Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định các sự kiện và vai trò của cá nhân trong tiến trình lịch sử.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Dẫn dắt vào bài mới;

Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong những năm thập niên 70 – 80 của thế kỷ XIX với sự ra đời của cách mạng chính Đảng công nhân có tính chất quần chúng ở nhiều nước đòi hỏi phải có một tổ chức Quốc tế mới để lãnh đạo phong trào công nhân thế giới.

Quốc tế thứ hai được thành lập. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX phát triển như thế nào? Hoạt động và vai trò của tổ chức quốc tế thứ hai này ra sao? Nội dung bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi trên.

1. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX

– Nguyên nhân:

+ Đội ngũ công nhân tăng về số lượng và chất lượng, có điều kiện sống tập trung.

+ Do sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản, chính sách chạy đua vũ trang làm đời sống công nhân cực khổ ® bùng nổ các cuộc đấu tranh của công nhân.

– Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự do dân chủ ngày càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, Đức.

+ Tiêu biểu gần 40 vạn công nhân Chicagô ngày 01/05/1886 đòi lao động 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày đó đi vào lịch sử là ngày Quốc tế lao động.

+ Nhiều Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức (1875) Đảng công nhân xã hội Mỹ (1876), Đảng công nhân Pháp (1879), nhóm giải phóng lao động Nga (1883).

– Yêu cầu thành lập một tổ chức Quốc tế mới để đoàn kết lực lượng công nhân các nước càng trở nên cấp thiết.

2. Quốc tế thứ hai

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Chủ nghĩa tư bản phát triển ở giai đoạn cao, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột nhân dân lao động.

+ Chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị phân chia lại thế giới dẫn đến đời sống nhân dân cực khổ.

+ Nhiều Đảng và tổ chức công nhân tiến bộ ra đời ® ngày 14/07/1889 Quốc tế thứ hai thành lập ở Pari.

– Hoạt động Quốc tế thứ 2:

Thông qua các Đại hội và nghị quyết, sự cần thiết thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản đề cao đấu tranh chính trị.

– Vai trò: Hạn chế, ảnh hưởng các trào lưu cơ hội Chủ nghĩa vô Chính phủ.

– Diễn ra cuộc đấu tranh giữa khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội.

– Do thiếu nhất trí về đường lối, chia rẽ về tổ chức, các Đảng trong Quốc tế 2 xa dần đường lối đấu tranh cách mạng, thoả hiệp với giai cấp tư sản -> Quốc tế thứ 2 tan rã

< Tiếp >