Bài 37: MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Bài 37: MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

MỤC TIÊU BÀI HỌC

          Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

– Nắm vững công lao của Mác và Angghen những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân.

– Nắm được ra đời của tổ chức Đồng Minh những người Cộng sản, những luận điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản và ý nghĩa của văn kiện này.

2. Tư tưởng, tình cảm

Giáo dục cho HS lòng tin vào chủ nghĩa Mác, tin vào sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang đi, lòng biết ơn đối với những người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học.

3. Kỹ năng

– Kỹ năng phân tích nhận định đánh giá vai trò của Mác và Angghen về những đóng góp của chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Khoa học đối với lý luận đấu tranh của giai cấp công nhân.

– Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm phong trào công nhân, phong trào cộng sản, chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học.

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen.

– Cơ sở tình bạn Mác và Ăngghen:

+ Cả C.Mác và Ăngghen đều ở Đức, là nơi công nghiệp tư bản và giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động, bản chất xấu xa, phản động của chúng được phơi bày rõ nét nhất.

+ C.Mác và Ăngghen đêu có học vấn uyên bác và thấu hiểu, đồng cảm với đời sống những người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăngghen không có bằng như Mác nhưng học thức vẫn uyên bác.

– Hoạt động của C.Mác:

+ Ăngghen là con một chủ xưởng có kinh tế khá giả, thường xuyên giúp đỡ Mác về kinh tế, để Mác có điều kiện nghiên cứu khoa học. Khi Mác mất, Ăngghen viết tiếp những tác phẩm của Mác, người đời sau đọc không biết đâu là đoạn Mác viết, đâu là đoạn Ăngghen viết. Giữa họ đã cò một sự đồng cảm về tâm hồn, ý chí của sự hiểu biết.

+ C.Mác sinh ngày 05/05/1818 tại thành phố Tơriơ ở Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.

+ Năm 1843 sang Pari rồi Brúcxen xuất bản tạp chí biên niên Pháp – Đức. Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

– Hoạt động của Ăngghen:

+ Sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Bácmen (Đức) năm 1842 ông sang Anh làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảm giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vài trò của giai cấp công nhân.

+ Năm 1844 – 1847 C.Mác và Ăngghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế – chinh trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.

2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

– Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăngghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính Đảng độc lập cho giai cấp vô sản.

– Tháng 6 – 1847 Đồng minh những người cộng sản ra đời.

 Các bạn cần phân biệt sự khác nhau giữa đồng minh những người chính nghĩa với đồng minh những người cộng sản ở chỗ: đồng minh những người chính nghĩa là một tổ chức bí mật của cộng sản tây Âu, ủng hộ khuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu, còn Đồng Minh những người cộng sản đề ra mục đích đấu tranh rõ ràng là lật đổ giai cấp tư sản.

-> Xác lập sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.

– Kết luận: Đó cũng là mục tiêu của tổ chức này.

– Mục đích: lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.

– Tháng 2/1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ăngghen soạn thảo.

* Nội dung:

+ Chủ nghĩa tư bản ra đời là bước tiến, song nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư bản và vô sản tất yếu phải nổ ra.

+ Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.

+ Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

– Ý nghĩa:

+ Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.

+ Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.

– Nhấn mạnh: Hiện nay, trong tình hình thế giới khá phức tạp, tư tưởng cơ bản của bản tuyên ngôn vẫn tiếp tục soi sáng trên con đường đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới đòi quyền tự do, bình đẳng cho các dân tộc. Chính vì “Cuốn sách mỏng đó đáng giá hàng tập sách. Tư tưởng của nó làm sống và làm hoạt động cho tới ngày nay toàn bộ giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế giới văn minh”.