Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 14. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

– Hiểu rõ tình hình suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh vật ở nước ta, tình trạng suy thoái và hiện trang sử dụng tài nguyên đất ở nước ta. Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của sự suy giảm tài nguyên sinh vật, sự suy thoái tài nguyên đất.

– Biết dược các biện pháp của nhà nước nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên sinh vật và các biện pháp bảo vê tài nguyên đất.

2. Kĩ năng

– Có kĩ năng liên hệ thực tế về các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất.

– Phân tích bảng số liệu.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

– Hình ảnh về các hoạt động chặt phá, phát đốt rừng, hậu quả của mất rừng, làm suy thoái đất và môi trường.

– Hình ảnh về các loài chim thú quý cần bảo vệ .

– Bản đồ VN

2. Học sinh

– Vở ghi + SGK

– Atlat Địa lí Việt Nam.

III.  NỘI DUNG BÀI HỌC

XEM NGAY TẠI ĐÂY