Bài 21: Đặc điểm nông nghiệp nước ta

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1. Kiến thức

– Biết được những thế mạnh và hạn chế của nông nghiệp nhiệt đới nước ta.

– Biết được đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta đang chuyển từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hoá quy mô lớn.

– Biết được xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở nước ta.

2. Kĩ năng

– Phân tích lược đồ hình 21.1

– Phân tích các bảng số liệu có trong bài học.

3. Thái độ

 Có ý thức khai thác sử dụng tài nguyên nông nghiệp một cách hợp lí.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

– Ga+ SGK +SGV

– Bản đồ kinh tế Việt Nam

– Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp tiêu biểu

2. Học sinh

 Vở ghi + SGK

III. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Nền nông nghiệp nhiệt đới:

a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

* Thuận lợi:

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá rõ rệt, cho phép:

  + Đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp

  + Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ.

  + Địa hình và đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

* Khó khăn:

+ Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh…

 b) Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

– Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái

– Cơ cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi.

– Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn.

– Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới:

2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới :

– Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

– Đặc điểm chính của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

* XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY