Bài 23: Vấn đề thủy sản và lâm nghiệp

I. MỤC TIÊU BÀI BÀI HỌC

1. Kiến thức:

– Phân tích được các điều kiện TL và KK đối với phát triển ngành thủy sản.

– Hiểu được đặc điểm phát triển và phân bố ngành thủy sản

– Biết được các vấn đề chính trong phát triển và phân bố sản xuất LN nước ta.

2. Kĩ năng:

– Phân tích các bảng số liệu trong bài học

– Phân tích bản đồ nông – lâm – thủy – sản

3. Thái độ:

– Có ý thức bảo vệ môi trường

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

– Bản đồ nông – lâm – thủy sản VN

– Bản đồ kinh tế VN

2. Học sinh

Vở ghi + SGK

III. NỘI DUNG BÀI HỌC

XEM BÀI HỌC CHI TIẾT TẠI ĐÂY