Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Hiểu được sự thay đổi trong cơ cấu ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)

– Hiểu  được sự phát triển và phân bố sản xuất cây lương thực – thực phẩm và sản xuất cây công nghiệp, các vật nuôi chủ yếu.

2. Kỹ năng:

– Đọc và phân tích biểu đồ (SGK).

– Xác định trên bản đồ và trên lược đồ các vùng chuyên canh cây lương thực – thực phẩm và cây công nghiệp trọng điểm.

– Đọc bản đồ/ lược đồ và giải thích được đặc điểm phân bố ngành chăn nuôi. .

II. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Ngành trồng trọt

Chiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệp

a. Sản xuất lương thực:

– Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

+ Đảm bảo lương thực cho nhân dân

+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

+ Làm nguồn hàng xuất khẩu

+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

– Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất lương thực:

+ Điều kiện tự nhiên

+ Điều kiện kinh tế – xã hội .

–  Tuy nhiên cũng có những khó khăn

(thiên tai, sâu bệnh…)…

– Những xu hướng chủ yếu trong sản xuất lương thực

b. Sản xuất cây thực phẩm (Giảm tải)

c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả:

* Cây công nghiệp:

– Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp

+ Sử dụng hợp lí tài nguyên đất, nước và khí hậu

+ Sử dụng tốt hơn nguồn LĐ nông nghiệp, đa dạng hóa nông nghiệp.

+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

+ Là Mặt hàng xuất khẩu quan trọng

– Điều kiền phát triển:

+ Thuận lợi (về tự nhiên,xã hội)

+ Khó khăn (thị trường)

– Nước ta chủ yếu trồng cây CN có nguôn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt.

– Cây công nghiệp lâu năm:

+ Có xu hướng tăng cả về năng suất, diện tích,sản lượng

+ Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp

+ Nước ta đã hình thành được các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với qui mô lớn.

+ Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu : cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè

– Cây công  nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói,, tằm, thuốc lá…

– Cây ăn quả (SGK)

2. Ngành chăn nuôi .

– Tỉ trọng ngành chăn nuôi còn nhỏ (so với trồng trọt) nhưng đang có xu hướng tăng.

– Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay:

+ Ngành chăn nuôi tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá

+ Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp

+ Các sản phẩm không qua giết mổ

(trứng, sữa) chiếm tỉ trọng ngày càng cao.

– Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi nước ta:

+ Thuận lợi (cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn, dịch vụ giống, thú y có nhiều tiến bộ…) …

+ Khó khăn (giống gia súc, gia cầm

năng suất thấp, dịch bệnh…)

– Chăn nuôi lợn và gia cầm ( sgk)

  + Tình hình phát triển

  + Phân bố

– Chăn nuôi gia súc ăn cỏ.

  + Tình hình phát triển

  + Phân bố