Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

Sau bài học, HS cần:

– Phân tích được các nhân tố tác động đến tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta.

– Hiểu được các đặc trưng chủ yếu của các vùng nông nghiệp

– Bắt được các xu hướng chính trong thay đổi TCLT nông nghiệp theo các vùng.

2. Kỹ năng:

– Rèn luyện và củng cố kỹ năng so sánh

– Phân tích bảng thống kê và biểu đồ để thấy rõ xu hướng thay đổi trong tổ chức sản xuất nông nghiệp.

– Xác định một số vùng chuyên canh lớn, vùng trọng điểm SX LT thực phẩm.

3. Thái độ:

 HS phải biết việc đa dạng hoá kinh tế nông thôn là cần thiết nhưng phải biết cách giảm thiểu những mặt trái của vấn đề (môi trường, trật tự xã hội …).

II. NỘI DUNG BÀI HỌC

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn: