Bài 17: Lao động và việc làm

Bài 17. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

– Chứng minh được n­ước ta có nguồn lao động dồi dào với truyền thống và kinh nghiệm sản xuất phong phú, chất lượng lao động được nâng lên.

viec lam

– Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta.

– Hiểu được vì sao việc làm đang là vấn đề kinh tế – xã hội lớn, tầm quan trọng của việc sử dụng lao động trong quá trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vấn đề và hướng giải quyết việc làm cho người lao động.

2. Kĩ năng

– Phân tích các bảng số liệu.

– Xác lập mối quan hệ giữa dân số, lao động và việc làm.

3. Thái độ

 Quyết tâm học tập để trở thành người lao động có chuyên môn nghiệp vụ.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC

Xem TẠI ĐÂY