Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Bài 16. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

– Trình bày được những đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân nước ta.

– Xác định và phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng dân số và hậu quả của sự gia tăng dân số, phân bố. dân cư không đều.

– Trình bày được những chiến lược phát triển dân số và sử dụng hợp lí nguồn lao động.

2. Kĩ năng

– Phân tích được các sơ đồ, lược đồ, các bảng số liệu thống kê.

– Khai thác nội dung thông tin trong các sơ đồ, bản đồ phân bố dân cư.

3. Thái độ

 Có nhận thức đúng đắn về vấn đề dân số, ủng hộ, tuyên truyền chính sách dân số của quốc gia và địa phương.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC

XEM TẠI ĐÂY

III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu l:  Năm 2006 số dân của nước ta là

A. 82,3 triệu người.

B. 83,8 triệu người.

C. 84,2 triệu người.

D. 85,2 triệu người.

Câu 2: Về số dân nước ra đang đứng thứ …….. ở Đông Nam Á và đứng thứ……… trên thế giới .

A. 2 và 20.

B. 3 và 11.

C. 3 và 13.

D. 4 và 13. .

Câu 3: Ý nào không phải là khó khăn do dân số đông gây ra ở nước ta ?

A. Lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn

B. Trở ngại lớn cho phát triển kinh tế.

C. Việc làm không đáp ứng nhu cầu.

D. Khó khăn trong việc nâng cao đời sống VC và tinh thần cho người dân.

Ý KIẾN CỦA BẠN