Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 9 : THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Kiến thức

– Hiểu và trình bày được các đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

– Phân tích được nguyên nhân hình thành nên đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa

2. Kĩ năng

– Biết phân tích biểu đồ khí hậu

– Biết phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố hình thành và phân hóa khí hậu

– Có kĩ năng liên hệ thực tế để thấy các mặt thuận lợi và trở ngại của khí hậu đối với sản xuất ở nước ta.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

– Bản đồ khí hậu Việt Nam

– Bản đồ tự nhiên Việt Nam

– Sơ đồ gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ

– Atlat Việt Nam

2. Học sinh.

– Atlat Việt Nam.

– Tập bản đồ địa lý 12.

III. NỘI DUNG BÀI HỌC

Xem NGAY TẠI ĐÂY