Soạn bài National Parks (Tiếng Anh 10 – Unit 11)

Soạn bài online – Tiếng Anh 10 – Unit 11

NATIONAL PARKS

Ex1: Nam didn’t study hard, sohe failed the exam.
=> If Nam had studied hard, he wouldn’t have failed the exam.
                       VED                                         V­ED
Ex2:We didn’t go on hoilday because we didn’t have enough money.
=> If we had had enough money, we would have gone on holiday.
                     V3                                                V3
Ex3: Nam didn’t go to school yesterday. He didn’t meet me.
=> If Nam had gone to school yesterday, he would have met me.
                          V3                                                         V3
*
Form:               If clause
             Main clause
 
IF+  S  + HAD  +  V3/ED +…
 
        
         would
S +   could    + have +  V3 / ED+..        
          should
 
* Usage: Dùng để diển tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ
*Note: Ta có thể thay thế UNLESS = IF …….NOT
 

Làm bài tập thôi nào: Bấm zdô đây