Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 16

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 16

1
D
26
A
2
D
27
D
3
A
28
C
4
C
29
A
5
D
30
D
6
A
31
A
7
A
32
B
8
C
33
B
9
B
34
B
10
A
35
C
11
D
36
A
12
C
37
D
13
C
38
B
14
B
39
B
15
A
40
D
16
A
41
B
17
D
42
D
18
A
43
D
19
A
44
B
20
C
45
D
21
C
46
C
22
B
47
B
23
A
48
C
24
C
49
B
25
B
50
D