Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 9

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 9

1. B     2.A      3.D      4.C      5.C      6.C      7.A      8.B      9.A      10. C
 
11.A    12.B    13.D    14.D    15.B    16.B    17.A    18.D    19.D    20. B
 
21. A   22.D    23.C    24.B    25.B    26.B    27.B    28.B    29.B    30. D
 
31. C   32.C    33.A    34.C    35.A    36.C    37.C    38.B    39.B    40. C
 

41. C   42.B    43.C    44.C    45.C    46.A    47.D    48.B    49.C    50.A

Ý kiến của bạn: