Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 8

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 8

PHAN
CAU
DAP AN
I.A
1.     
 
D
2.     
 
C
3.     
 
B
4.     
 
A
5.     
 
A
I.B
1.     
 
B
2.     
 
A
3.     
 
C
4.     
 
A
5.     
 
B
II
1.     
 
D
2.     
 
B
3.     
 
D
4.     
 
D
5.     
 
A
6.     
 
C
7.     
 
D
8.     
 
C
9.     
 
B
10.
 
D
III.A
1.     
 
C
2.     
 
A
3.     
 
D
4.     
 
A
5.     
 
B
6.     
 
A
7.     
 
C
8.     
 
B
9.     
 
A
10.
 
C
11.
 
A
12.
 
D
13.
 
C
14.
 
C
 
15.
 
D
III.B
1.     
 
C will get
2.     
 
D was coming
3.     
 
D (.)
4.     
 
A lived
5.     
 

I could
6.     
 
B have
7.     
 
C won’t
8.     
 
D there
9.     
 
C had seen
10.
 
B comfortable enough
IV
1.     
 
B
2.     
 
D
3.     
 
B
4.     
 
C
5.     
 
A
V
1.     
 
A
2.     
 
B
3.     
 
D
4.     
 
C
5.     
 
D
6.     
 
A
7.     
 
D
8.     
 
C
9.     
 
B
10.
 
B