Đáp án bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 12

Đáp án bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 12

1.C
2. C
3. B
4. C
5. D
6. B
7. A
8. C
9. D
10. D
11. C
12. B
13. D
14. B
15. C
16. C
17. D
18. C
19. B
20. A
21. D
22. D
23. B
24. A
25. A
26. B
27. B
28. C
29. A
30. A
31. C
32. B
33. C
34. B
35. C
36. D
37. C
38. B
39. D
40. C
41. D
42. D
43. C
44. D
45. B
46. B
47. C
48.A
49. C
50. D

Ý kiến của bạn: