Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 13

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 13

1. D
11. C
21. B
31. B
41. B
2. C
12. B
22. C
32. D
42. A
3. C
13. A
23. B
33. A
43. B
4. B
14. B
24. D
34. B
44. C
5. A
15. D
25. C
35. B
45. D
6. D
16. C
26. B
36. B
46. C
7. C
17. A
27. D
37. B
47. C
8. C
18. D
28. A
38. A
48. A
9. D
19. C
29. B
39. C
49. D
10. C
20. C
30. D
40. B
50. C