Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 11

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 11

1. D
11. A
21. C
31. C
41. C
2. D
12. B
22. A
32. A
42. A
3. A
13. B
23. A
33. B
43. C
4. B
14. D
24. C
34. D
44. D
5. A
15. D
25. D
35. A
45. B
6. B
16. C
26. C
36. B
46. A
7. D
17. A
27. A
37. D
47. C
8. D
18. A
28. C
38. A
48. A
9. A
19. A
29. C
39. C
49. B
10. C
20. D
30. B
40. D
50. D