Đáp án bài tập tiếng anh 10 – Unit 14

Đáp án bài tập tiếng anh 10 – Unit 14

1. B
2. D
3. C
4. B
5. D
6. B
7. A
8. B
9. B
10. A
   11.A
12. D
13. D
14. C
15. D
16. D
17. B
18. C
19. D
20. A
21. D
22. B
23. C
24. A
25. D
26. B
27. C
28. C
29. C
30. A
31. D
32. B
33. D
34. B
35. A
36. C
37. A
38. C
39. C
40. A
41. A
42. B
43. B
44. C
45. B
46. B
47. D
48. A
49. D
 

Ý kiến của bạn: