Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 10

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 10

1
B
11
A
21
D
31
B
41
B
2
B
12
D
22
D
32
D
42
A
3
A
13
A
23
C
33
C
43
D
4
B
14
B
24
A
34
C
44
C
5
C
15
C
25
B
35
D
45
D
6
A
16
A
26
D
36
B
46
C
7
A
17
C
27
C
37
A
47
A
8
C
18
B
28
D
38
C
48
D
9
B
19
D
29
A
39
C
49
C
10
C
20
B
30
D
40
C
50
B