Đáp án bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 7

I.  A.        1.A     2. B     3.C     4. D     5.A
    B.         6. C     7.B      8.A      9.D      10.C

 
II.11. D   12. C   13. B   14.B    15.C    16.D    17.A    18.C    19.C    20.B
 
III.      
A.   21. B   22.C   23. D   24.B   25.A    26.B    27.C    28.D   29.C    30.B   31. C   32. A   33.B   34. D   35.C
B.   36. C (by)      37. D (constantly)                38.D (enough subscribers)           
                        39. C (whom)                                               40. B (because)
IV.
A.       41. B         42.D    43.C    44.A    45.C    46.C    47.A    48.D    49.B    50.D   
B.        51.B   52.A    53.C    54.D    55.A  
 
V.       56.D    57.C    58.B    59.C    60.A