Đáp án bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 6

1.A      2.B      3.C      4.D      5.C      6.D      7.B      8.C      9.C      10.D    11.B    12.C    13.C    14.D   15.D    16.C    17.C    18.C    19.C    20.A    21.D    22.B    23.B    24.B    25.C    26.D    27.C    28.B   29.C    30.A    31.A    32.D    33.C    34.C    35.B    36.B    37.B    38.C    39.A    40.D    41.C    42.D   43.A    44.B    45.D    46.B    47.D    48.C    49.B    50.A