Đáp án bài tập Tiếng anh 10 – Unit 5

Đáp án bài tập Tiếng anh 10 – Unit 5

PHAN                 
CAU                        
        DAP AN                            
I. A
1.       
D
2.       
C
3.       
B
4.       
A
5.       
A
I. B
1.       
B
2.       
A
3.       
C
4.       
A
5.       
B
II
1.       
D
2.       
B
3.       
D
4.       
D
5.       
A
6.       
C
7.       
D
8.       
C
9.       
B
10.  
D
III.A
1.       
C
2.       
A
3.       
D
4.       
A
5.       
B
6.       
A
7.       
C
8.       
B
9.       
A
10.  
C
11.  
A
12.  
D
13.  
C
14.  
C
 
15.  
D
III.B
1.       
C will
get
2.       
D was
coming
3.       
D (.)
4.       
A lived
5.       
C  I could
6.       
B have
7.       
C won’t
8.       
D there
9.       
C had
seen
10.  
B
comfortable enough
IV
1.       
B
2.       
D
3.       
B
4.       
C
5.       
A
V. A
1.       
A
2.       
B
3.       
D
4.       
C
5.       
D
6.       
A
7.       
D
8.       
C
9.       
B
10.  
B
V. B
1.       
C
2.       
B
3.       
A
4.       
D
5.       
A
         1.      A
2.      C
3.      B
4.      A
5.      B
6.      A
7.      C
8.      D
9.      B
10. A
               11. B
12. C
13. A
14. C
15. D
16. D
17. A
18. A
19. A
20. B
            21. B
22. D
23. D
24. C
25. B
26. A
27. C
28. A
29. B
30. B
           31. B
32. B
33. A
34. D
35. A
36. B
37. C
38. D
39. A
40. D
              41. B
42. D
43. A
44. A
45. A
46. C
47. D
48. B
49. D
50. A