35 lượt xem

Đáp án bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
D
A
D
D
D
A
B
C
B
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
D
C
B
B
A
B
B
D
C
D
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
D
C
A
D
B
D
B
D
A
C

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
D
A
A
C
A
A
B
D
D
B
Ý KIẾN CỦA BẠN