Soạn bài Conservation ( Tiếng Anh 10 – Unit 10)

Soạn bài online – Tiếng Anh 10 – Unit 10

CONSERVATION

1.Simple present:
Ex:The teacher  punishes  the pupil.
                               VES
=> The pupil  is  punished  by the teacher.
                      Be     VED
 

 Form                      S  +   V1/S/ES  + O
                                S  +  BE  + V3/ ED   + by +  O
 
2.Simple past:
 Ex: People  built  this school over twenty years  ago.
                     V2
=>This school  was  built  over twenty years ago.
                   BE  V3
     Form                         S  +  V2/ED +  O
                                       S  +  BE  +  V3/ED  + by  +  O
 
3. Present and past continuous:
Ex1: The committee is considering the plan.
                              BE    VING
=> The plan is being considered by the committee.
                     BE              VED
Ex2:Nga was cooking the dinner at 5 p.m yesterday.
=> The dinner was being cooked by Nga at 5 p.m yesterday.
                      BE               VED
   Form                          S +  BE    +   VING   +  O
                          S   +  BE    +   BEING    +  V3/ED  + BY  + O
4.Past perfect:
Ex:Tam had studied his lesson carefully before he went to bed.
         S              Ved         O
=> His lesson had been studied  carefully before he went to bed.
            S                            Ved
   Form
                 S   +  HAD +  V3/ED +  O
                 S   +  HAD  + BEEN  +  V3/ED  +  BY  +  O
Ex:Tam can see the beach.
                    Vo
=> The beach can be seen by Tam.
                             V3/ED
 Form                   S  +  CAN  +  Vo + O
                            S  +  CAN  +  BE  +  V3/ED +  BY +  O
Vocabalary
1.loss [lɔs] (n) sự mất
2. destroy [dis’trɔi] (v) phá hủy
→ destruction [dis’trʌk’∫n] (n) sự phá hoại
3.variety [və’raiəti] (n) sự đa dạng
4.  eliminate [i’limineit] (v)  loại ra, bỏ
5.medicine [‘medsn;  ‘medisn] (n) thuốc uống
6.  cancer [‘kænsə](n) bệnh ung thư
7.  AIDS [eidz] (n) triệu chứng suy giảm miễn dịch
8.sickness [‘siknis](n) sự ốm, đau, bệnh
9.  constant [‘kɔnstənt] (a)  không thay đổi( hằng số)
10.hydroelectric [,haidroui’lektrik] (a) thuộc thủy điện
→a hydroelectric dam: đập thủy điện
11. hold back (v) ngăn lại, giữ lại
12. circulation [,sə:kju’lei’∫n] (n) Sự lưu thông
13. conserve [kən’sə:v] (v)  bảo toàn giữ gìn
→ conservation [,kɔnsə:’vei∫n] (n) sự bảo tồn; sự bảo toàn
14.  run off (v) chảy ra hết
15. rapid run-off (n) sự trôi, chảy nhanh
16.  frequent [‘fri:kwənt] (a) thường xuyên
17. disappearance [,disə’piərəns](n)  Sự biến mất
18. worsen [‘wə:sn](v) :làm cho cái gì trở nên tồi tệ
19. clean up (v) : dọn sạch
20. pass law (v) : ban hành luật
21. nature ‘s defence  [‘neit∫ə] [di’fens] (n) Sự bảo vệ thiên nhiên
22. movement [‘mu:vmənt] (n) sự vận động, chuyển động
23. concern [kən’sə:n] (v) liên quan, dính líu tới
24. Electricity  [i,lek’trisiti] (n): điện
25. power [‘pauə] (n)  Sức mạnh, năng lượng
26.remove [ri’mu:v] (v) Dọn, bỏ
27.Get rid of (v) Xóa bỏ
28.liquid [‘likwid] (n) : Chất lỏng
29.flow off [flou’ɔf] (v) Xả xuống
30.vegetation [,vedʒi’tei∫n] (n) thực vật, cây cối
31. erosion [i’rouʒn] (n) sự xói mòn, ăn mòn
→ erode [i’roud] (v) xói mòn, ăn mòn
32. consequence [‘kɔnsikwəns] (n) : hậu quả

Bài tập: Click here

Ý kiến của bạn: