Soạn bài An Excursion ( Tiếng Anh 10 – Unit 6 )

Soạn bài online – Tiếng Anh 10 – Unit 6

AN EXCURSION

I.The present progressive ( with a future meaning )

Ex1: They are building a new school next year.         
          S      be   V-ing
Ex2: The first term is coming to an end soon.
                 S         be  V-ing
   * Form   
                     S  +   is/am/ are  +    V-ing  + ….
                    S  +   is/am/ are  +  not +  V-ing   + ….
                    Is/ Am/ Are  +   S+    V-ing   + …. ?
   * Usage: Thì hiện tại tiếp diễn – với nghĩa tương lai được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế boạch trong tương lai, thường có trạng từ chỉ thời gian đi kèm.
 
II.Be going to: được dùng để diễn tả:
– Sự kiện đã được quyết định trước khi nói.
Ex: They are going to repaint the school.                                     
                                V(infinitive)
– Sự tiên đoán sự kiện chắc chắn xẩy ra ở tương lai vì có dấu hiệu hay chứng cứ ở hiện tại.
Ex: Ha is a good student. He isgoing to pass the final exam.
                                                            V(infinitive)
– Sự kiện xảy ra ở tương lai gần.
Ex: People are going to choose a new president.                                       
                                  V(infinitive)
    Form:   
S   +   BE GOING TO + V(infinitive) + ……
 
Vocabulary
1. in the shape [∫eip] of : có hình dáng                                   
2. lotus (n) [‘loutəs] hoa sen
3. picturesque (a)[,pikt∫ə’resk] đẹp như tranh vẽ         
4. site (n) [sait] cảnh quan
5. wonder (n) [‘wʌndə] kỳ quan                                            
6. resort (n) [ri:’zɔ:t] khu nghỉ mát
7. altitude (n) [‘æltitju:d] độ cao                                    
8. excursion (n) [iks’kə:∫n] chuyến tham quan
9. pine (n) [pain] cây thông                                 
10. forest (n) [‘fɔrist] rừng
11. waterfall (n) [‘wɔ:təfɔ:l] thác nước                                  
12. valley [‘væli] of love : thung lũng tình yêu
13. bank (n) [bæηk] bờ sông                                         
14. (a piece [pi:s] of)  news (n) [nju:z] tin tức                         
15. term (n) [tə:m] học kì
16. come to an end: kết thúc                                        
17. have a day off [ɔ:f] : có một ngày nghỉ
18. occasion (n) [ə’keiʒn] dịp                                       
19. cave (n) [keiv] động
20. recently (adv)[‘ri:sntli] mới đây                              
21. rock (n) [rɔk] đá
22. formation (n) [fɔ:’mei∫n] hình thành, kiến tạo                           
23. suppose (v) [sə’pouz] tin rằng                       
24. instead  (adv) [in’sted] thay vào đó
25. campfire (n) [kæmp,’faiə] lửa trại                                     
26. event (n) [i’vent] sự kiện
27. a two-day trip [trip] : một chuyến tham quan hai ngày   
28. school-day (n) [‘sku:l’dei] thời học sinh                          
29. share (v)chung, chia sẻ
30. enjoy (v) [in’dʒɔi] thích                                        
31. sunshine (n) [‘sʌn∫ain] ánh nắng ( mặt trời)
32. get someone’s permission [pə’mi∫n]: xin phép ai đó                 
33. stay the night away from home : ở xa nhà  một đêm
34. persuade (v) [pə’sweid] thuyết phục                                 
35. that’s all for now: đó là tất cả cho tới giờ
36. geography (n) [dʒi’ɔgrəfi] môn địa lí                              
37. destination (n) [,desti’nei∫n] điểm đến            
38. prefer (v) [pri’fə:(r)] sth to sth else : thích một điều   gì hơn một điều gì khác.                                                   
39. anxious (a) [‘æηk∫əs]  nôn nóng                          
40. boat [bout] trip : chuyến đi bằng tàu thủy      

BÀI TẬP ÔN THI CÓ NGAY TẠI ĐÂY