Soạn bài Technology and You ( Tiếng Anh 10 – Unit 5)

Soạn bài online – Tiếng Anh 10 – Unit 5

TECHNOLOGY AND YOU

 

Ex1: They have visited this pagoda.          
         S                V ed            O
Ex2: They have built this bridge since last May           
           S               V3        O
  * Form            
                               S  +    has/ have     + V3ed  +…..
                               S  +   has/ have  + not    + V3ed  +…..
                              Has/ Have   + S  + V3ed +…..?
* Usage:
– Diễn tả sự kiện xảy ra trong quá khứ với thời gian không xác định hay còn tiếp tục đến hiện tại.
– Diễn tả sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại. ( FOR + khoảng thời gian )
– Diễn tả sự kiện bắt đầu ở một thời điểm cụ thể trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại. ( SINCE + thời điểm)
   * Các trạng từ thường đi kèm nhưlately, recently, so far, before, up to now, till now, up to the present, yet,
since, for, ……..
 
II. The present perfect passive.
Ex1: They have visited this pagoda.         
         S                Ved              O
=> This pagoda has been visited by them.             
           S                               Ved           O
Ex2: They have built this bridge since last May        
           S               V3     O           adverb
=> This bridge has been built since last May           
            S                 V3                     adverb
* Form
                             S   +   has/ have       + V3ed     +    O.
                            S   +   has/have       +  been     +   V3ed + by  +  O.
 
3.Relative pronouns: who, which, that.
– Who thay thế cho danh từ chỉ người làm chủ ngữ trong câu, đặt ngay sau danh từ mà nó thay thế.
Ex: This is Mr Tam. He teaches me English
                              S
=> This is Mr Tam who/ that teaches me English.
Which thay thế cho danh từ chỉ vật làm chủ ngữ và tân ngữ, đặt ngay sau danh từ mà nó thay thế.
Ex1: This is a pen. I bought it yesterday.        
=> This is a pen which / that I bought yesterday.
Ex2: This is a chair. It is used to sit.
=> This is a chair which / that  is used to sit.
 
That được dùng để thay thế cho whowhich.
 

Bài tập: Click vào đây