Trắc nghiệm Ngữ văn 10 – Bài 17: Văn bản thuyết minh

Bài 17: Văn bản thuyết minh

Câu 1. Văn bản nào dưới đây là văn bản thuyết minh?

 1. Văn bản giới thiệu Truyện Kiều của Nguyễn Du
 2. Văn bản Tóm tắt truyện Kiều của Nguyễn Du
 3. Văn bản phân tích nhân vật Thúy Kiều trong Truyện kiều của Nguyễn Du
 4. Không có văn bản nào

Câu 2. Loại văn bản nào sau đây là văn bản thuyết minh?

 1. Văn bản trình bày, giới thiệu một tác phẩm
 2. Văn bản trình bày, giới thiệu một di tích lịch sử
 3. Văn bản trình bày, giới thiệu một thắng cảnh
 4. Tất cả các văn bản trên

Câu 3. Kết cấu của văn bản là gì?

 1. Là quan hệ giữa các đoạn trong văn bản
 2. Là sự tổ chức, sắp xếp các thành tố của văn bản thành một đơn vị thống nhất, hoàn chỉnh, có ý nghĩa
 3. Là sự tổ chức, sắp xếp các thành tố của văn bản theo chủ đề chung của văn bản
 4. Cả 3 ý trên