Trắc nghiệm Ngữ văn 10 – Bài 12: Thuật Hoài và Cảnh ngày hè

Bài 13: Thuật Hoài và Cảnh Ngày hè

Câu 1. Ai là tác giả của bài thơ “Thuật hoài”?

 1. Trần Quang Khải
 2. Phạm Ngũ Lão
 3. Trần Quốc Tuấn
 4. Trương Hán Siêu

Câu 2. Bài thơ “Thuật hoài” ra đời trong hoàn cảnh nào?

 1. Cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ nhất
 2. Cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ hai
 3. Cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ ba
 4. Cả 3 ý trên đều sai

Câu 3. Thể thơ “Thuật hoài” giống với thể thơ của bài nào dưới đây?

 1. Tụng giá hoàng kinh sư
 2. Bánh trôi nước
 3. Qua đèo ngang
 4. Cáo tật thị chúng

Câu 4. Tình cảm, cảm xúc nào được thể hiện trong bài thơ “Thuật hoài”?

 1. Tự hào về khí thế và sức mạnh của quân đội thờ Trần
 2. Thẹn vì chưa trả xong nợ công danh
 3. Tình yêu nước
 4. Cả 3 ý trên

Câu 5. “Hoành sóc” có nghĩa là gì?

 1. Cầm ngang ngọn giáo
 2. Múa giáo
 3. Vác giáo
 4. Cả 1, 2, 3 đều đúng

Câu 6. Câu thơ nào có yếu tố miêu tả?

 1. Hoành sóc giang sơn cáp kỉ thu
 2. Tam quân tì hổ khí thôn ngưu
 3. Nam nhi vị liễu công danh trái
 4. Hai câu 1 và 2

Câu 7. Từ nào sau ở  trong bài thơ”Thuật hoài” không phải là con vật?

 1. Sóc
 2. Hổ
 3. Ngưu

Câu 8. Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt?

 1. Giang sơn
 2. Sơn hà
 3. Sông núi
 4. Quốc gia

Câu 9. Phạm Ngũ Lão cảm thẹn khi nghe người đời kể chuyện ai?

 1. Lưu Bị
 2. Tào Tháo
 3. Quan Công
 4. Gia Cát Lượng

Câu 10. Ai là tác giả của bài thơ “Cảnh ngày hè”?

 1. Trần Quốc Tuấn
 2. Trần Quang Khải
 3. Phạm Ngũ Lão
 4. Nguyễn Trãi

Câu 11. Bài thơ “Cảnh ngày hè” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 1. Giữa cuộc kháng chiến chống quân Minh
 2. Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh vừa kết thúc thắng lợi
 3. Lúc tác giả đang ra sức giúp vua Lê xây dựng đất nước
 4. Lúc tác giả về quê ẩn dật

Câu 12. Thể thơ của bài “Cảnh ngày hè” giống với thể thơ của bài nào dưới đây?

 1. Tụng giá hoàn kinh sư
 2. Bánh trôi nước
 3. Qua đèo Ngang
 4. Cáo tật thị chúng

Câu 13. Điều đặc biệt trong hình thức thể loại của bài thơ “Cảnh ngày hè” là gì?

 1. Số tiếng ở mỗi câu thơ đều khác nhau
 2. Câu thơ đầu chỉ có 6 tiếng
 3. Câu thơ cuối chỉ có 6 tiếng
 4. Hai ý 2 và 3 đúng

Câu 14. Nội dung của bài thơ là gì?

 1. Tình yêu thiên nhiên
 2. Tình yêu đời, yêu cuộc sống
 3. Khát vọng về cuộc sống thái bình, hạnh phúc cho nhân dân
 4. Cả 1, 2 và 3

Câu 15. Động từ nào không diễn tả trạng thái của cảnh trong bài thơ “Cảnh ngày hè”?

 1. Đùn đùn
 2. Giương
 3. Phun
 4. Đàn

Câu 16. Loại cây nào không có trong bài thơ?

 1. Hòe
 2. Thạch lựu
 3. Sen
 4. Hồng

Câu 17. Câu thơ nào cho biết đây là cảnh vào độ cuối mùa hè?

 1. Hòe lục đùn đùn tán rợp giương
 2. Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ
 3. Hồng lên trì đã tịn mùi hương
 4. Không có câu nào

Câu 18. Từ nào dưới đây không phải là từ Hán – Việt?

 1. Hòe lục
 2. Thạch lựu
 3. Hồng liên
 4. Tịch dương

Câu 19. Trong bài thơ “Cảnh ngày hè” nhà thơ đã cảm nhận cảnh vật bằng giác quan nào?

 1. Thị giác
 2. Khứu giác
 3. Thính giác
 4. Cả 1, 2 và 3