Giáo án Lịch sử 12 ( chuẩn năm học 2017 -2018 )

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 CHUẨN

(năm học 2017 -2018 )

Cả năm:   37 tuần (52 tiết)

Học kì 1: 19 tuần (35 tiết)

Học kì 2: 18 tuần (17 tiết)

Học kì I

Phần I- Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương I: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) (1 tiết)

– Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Chương II: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên    bang Nga (1991-2000) (2 tiết)

– Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)

Chương III: Các nước á, Phi và Mĩ La-tinh (1945-2000) (4 tiết)

– Bài 3. Các nước Đông Bắc á
– Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
– Bài 5.  Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh

Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) (3 tiết)

Bài 6. Nước Mĩ
– Bài 7. Tây Âu
– Bài 8. Nhật Bản

Chương V: Quan hệ quốc tế (1945-2000) (2 tiết)

– Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Chương VI: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá (1 tiết)

 – Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX.
 – Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (1 tiết)

Phần II – Lịch sử  Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương I: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 (5 tiết)

– Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.
– Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925  đến năm 1930.

Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 (6 tiết)

– Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935.
– Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
– Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.

Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (8 tiết)

– Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 -1946.
– Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950).
– Bài 19. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953).
– Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết  thúc (1953-1954).

Học kì II

Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 (7 tiết)

– Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).
– Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973).
– Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Lịch sử địa phương (2 tiết).
Làm bài kiểm tra viết (1 tiết)

Chương V: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 (4 tiết)

– Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975.
– Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986).
– Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000).

 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (1 tiết)

 Ôn tập, làm bài tập lịch sử (1 tiết)

 Làm bài kiểm tra học kì II (1 tiết )

Ý kiến của bạn: