Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

BÀI 42: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển.

– Yêu cầu của sự phát triển xã hội không ngừng tăng lên nhưng tài nguyên trên trái đất có hạn.

– Sự tiến bộ trong kinh tế và khoa học kĩ thuật-> môi trường ô nhiễm suy thoái.

– Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho con người là mục tiêu của sự phát triển bền vững.

– Việc giải quyết những vấn đề môi trường đòi hỏi nỗ lực về kinh tế-chính trị-khoa học kỉ thuật.

II. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

– Sự phát triển của công nghiệp, đô thị-> tác động đến vấn đề môi trường.

– Môi trường ô nhiễm, thủng tầng ô zôn, hiệu ứng nhà kính, mưa axít…

– Làm trầm trọng thêm môi trường ở các nước đang phát triển.

III. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

1. Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển.

– Các nước đang phát triển là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. nhưng đây là nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế xã hội=> môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng.

– Các nước phát triển lợi dụng khó khăn ở các nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên.

2. Khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước đang phát triển.

– Khoáng sản là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ.

– Việc khai thác không hợp lí làm ô nhiễm nguồn nước-đất-không khí.

3. Việc khai thác tài nguyên nông-lâm nghiệp ở các nước đang phát triển

– tài nguyên rừng rất phong phú

– Việc đốt rừng, đốt nương làm rẫy, phá rừng lấy củi, mở rộng diện tích canh tác-> rừng bị suy giảm cả về diện tích, chất lượng, thúc đẩy quá trình hoang hoá ở vùng nhiệt đới.


HẾT CHƯƠNG TRÌNH

CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ TỐT !