Bài 10 – Tiết 2: Kinh tế ( Liên bang Nga )

Địa lí 11 – B: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 10. LIÊN BANG NGA (tiếp theo)

 Tiết 2. KINH TẾ

I. Quá trình phát triển kinh tế

1. Liên Bang Nga từng là trụ cột của Liên Bang Xô Viết

– Liên Xô từng là siêu cường quốc kinh tế.

– Liên Bang Nga đóng vai trò chính, trụ cột  trong việc tạo dựng nền kinh tế của Liên Xô.

2. Thời kì đầy khó khăn, biến động (thập niên 90 của thế kỉ XX)

– Khủng hoảng về kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc.

– Năm 1991 Liên Xô tan rã, cộng đồng các quốc gia độc lập ra đời (SNG).

– Liên Bang Nga nền kinh tế rơi vào khó khăn, khủng hoảng: Tốc độ tăng GDP âm, sản lượng các ngành giảm, nợ nước ngoài nhiều, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

* Nguyên nhân: Do cơ chế sản xuất cũ, đường lối kinh tế thiếu năng động không đáp ứng nhu cầu thi trường, tiêu hao vốn lớn, sản xuất kém hiệu quả.

3. Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc

a. Chiến lược kinh tế mới

– Đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng.

– Tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường.

– Mở rộng ngoại giao.

– Coi trọng hợp tác với Châu Á trong đó có Việt Nam.

– Nâng cao đời sống nhân dân.

– Khôi phục lại vị trí cường quốc.

b. Những thành tựu đạt được sau năm 2000

– Tình hình chính trị, xã hội ổn định.

– Sản lượng các ngành kinh tế tăng.

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

– Giá trị xuất siêu tăng liên tục.

– Thanh toán nợ nước ngoài.

– Nằm trong 8 nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8).

– Vị thế của Liên Bang Nga càng nâng cao trên trường quốc tế.

* Nguyên nhân: Sau năm 2000 nhờ những điều kiện tự nhiên thuận lợi, tiềm lực dân số và khoa học kĩ thuật lớn, đặc biệt đường lối đúng đắn phát triển kinh tế thị trường, khích lệ lòng tự hào dân tộc, mở rộng quan hệ hợp tác….


LUYỆN TẬP

I. Trắc nghiệm:

Hãy chọn câu trả lời đúng:

1. Chọn ý đúng nhất:  Liên Bang Nga có vai trò quan trọng như thế nào trong Liên Xô cũ:

a. Là một thành viên trong Liên Xô cũ.

b. Có vai trò quan trọng trong Liên Xô cũ.

c. Đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô thành cường quốc.

d. Có số dân đông nhất trong Liên Xô cũ.

2. Ý nào không chính xác?

Đời sống nhân dân của Liên Bang Nga trong thập niên 90 của thế kỷ XX gặp khó khăn do:

a. Tốc độ tăng GDP của Liên Bang Nga âm.

b. Sản lượng các ngành kinh tế giảm.

c. Dân số suy giảm, nhiều người di cư ra nước ngoài.

d. Tình hình chính trị, xã hội bất ổn.

3. Những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế của Liên Bang Nga hiện nay là:

a. Tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm.

b. Phân hoá giàu nghèo tăng nhanh, nạn chảy máu chất xám.

c. Kinh tế tăng trưởng chưa ổn định.

d. Mật độ dân số thấp trung bình của thế giới.

II. Tự luận:

1. Trình bày những thành tựu của nền kinh tế Liên Bang Nga sau năm 2000?

2. Nêu những khó khăn Liên Bang Nga cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay?