Bài 1: Sự tương phản về trình độ kinh tế xã hội của các nhóm nước

Địa lí 11 –  KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ-XÃ HỘI THẾ GIỚI 

Bài 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC

MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Kiến thức:

– Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước phát triển, đang phát triển, nước và lãnh thổ công nghiệp mới.

– Giải thích được sự đa dạng của trình độ phát triển nền kinh tế – xã hội thế giới,vấn đề đầu tư ra nước ngoài,nợ nước ngoài và GDP/người của các nước phát triển, đang phát triển,nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới .

2. Kĩ năng:

– Nhận xét sự phân bố các nước theo mức GDP bình quân đầu người trên lược đồ trong SGK.

– Phân tích các bang số liệu trong SGK.

3. Thái độ:

Liên hệ thực tế đất nước và suy nghĩ về hướng phát triển kinh tế – xã hội của nước ta.


NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Sự phân chia thành các nhóm nước.

– Thế giới gồm 2 nhóm nước :

+ Nhóm nước phát triển (có GDP/người lớn, FDI nhiều, HDI cao).

+ Nhóm nước đang phát triển (ngược lại)

– Nhóm nước đang phát triển có sự phân hoá: NICs ( Newly Industrialized Countries – các nước công nghiệp mới ), trung bình, chậm phát triển.

– Phân bố:

+ Các nước phát triển: phân bố chủ yếu ở phía bắc các châu lục.

+ Các nước đang phát triển: phân bố chủ yếu ở phía nam các châu lục.

II. Sự tương phản về kinh tế của các nhóm nước.

1. Về trình độ phát triển kinh tế.

Tiêu chíNhóm PTNhóm đang PT
GDP(2004)Lớn(79,3%)Nhỏ(20,7%)
GDP/ngườiCaoThấp
Tỉ trọng GDP(2004)Khu vực I thấp(2%)

Khu vực III cao(71%)

Khu vực I còn cao(25%)

Khu vực III thấp(43%)

2. Về đầu tư ra nước ngoài và nợ nước ngoài.

– Các nước phát triển:

+ Đầu tư ra nước ngoài lớn(3/4)

+ Nhận giá trị đầu tư từ nước ngoài lớn(2/3).

– Các nước đang phát triển:

+ Đầu tư ra nước ngoài và nhận đầu tư từ nước ngoài thấp.

+ Hầu hết đều nợ nước ngoài và khó có khả năng trả nợ.

III. Sự tương phản về một số khía cạnh xã hội của các nhóm nước.

Tiêu chíNhóm PTNhóm đang PT
Tuổi thọ(2005)Cao(76)Thấp(52)
HDI(2003)Cao(0,855)Thấp(0,694)
Trình độ phat triển KT-XHCaoLạc hậu

THAM KHẢO THÊM

– Phân loại các nhóm nước phát triển

Việt Nam là nước đang phát triển

– Danh sách các nước đang phát triển

–  Một số nước NICs: Hàn Quốc, Xingapo, Đài Loan, Braxin, Achentina…