Phân tích chính sách đối ngoại “Mềm dẻo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc” của Đảng và Chính phủ cách mạng từ sau ngày 2/ 9/ 1945 đến ngày 19/ 12/ 1946.

Phân tích chính sách đối ngoại “Mềm dẻo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc” của Đảng và Chính phủ cách mạng từ sau ngày 2/ 9/ 1945 đến ngày 19/ 12/ 1946. * Nước Việt Nam Dân chủ… Continue Reading

Ôn thi TN: Chiến dịch nào có tính chất quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1946 – 1954)? Vì sao?

Chiến dịch nào có tính chất quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1946 – 1954)? Vì sao? Đó là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Vì: –… Continue Reading