Phân tích sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của ĐCSĐD và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong CMT8

Phân tích sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của ĐCSĐD và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong CMT8

– Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Ngày 12/3/1945, Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đồng thời phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

– Bản chỉ thị xác định rõ: kẻ thù trực tiếp và duy nhất của ta lúc này là phát xít Nhật. Tạm gác khẩu hiệu “đánh Pháp đuổi Nhật” thay bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.

– Khi cao trào kháng Nhật cứu nước đang phát triển thì nạn đói đang gây tác hại nghiêm trọng ở miền Bắc và miền Trung, Đảng đã kịp thời phát động phong trào phá kho thóc Nhật để giải quyết nạn đói.

– Ngày 15/8/1945, khi nghe tin Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Đảng đã triệu tập Hội nghị tại Tân Trào ra lệnh tổng khởi nghĩa.

– Ngày 16/8/1945, QDĐH cũng được triệu tập tại Tân Trào, bầu UBDTGPVN (Chính phủ lâm thời).

– Đến 28/8/1945, tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước.

-> Cuộc khởi nghĩa nổ ra nhanh chóng, kiên quyết kịp thời. Nếu nổ ra sớm hơn thì tốn hao rất nhiều xương máu của nhân dân, còn nếu như nổ ra chậm hơn một tháng thì lúc đó quân Đồng minh kéo vào chắc chắn ta sẽ gặp nhiều khó khăn phức tạp không thể lường trước được.