Ôn thi TN: Vì sao Việt Nam ký hiệp định sơ bộ Việt Pháp 1946

Vì sao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định kí Hiệp định sơ bộ Việt – Pháp (06/3/1946)? Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định đó?

* Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định kí.

– Ngày 28 – 2 – 1946, thực dân Pháp kí với Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa – Pháp. Theo đó, Pháp được đưa quân ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc…

– Hiệp ước Hoa – Pháp đặt nhân dân ta trước hai con đường phải lựa chọn: Hoặc cầm súng chiến đấu chống Pháp…, hoặc hoà hoãn, nhân nhượng Pháp để tránh tình trạng phải đối phó cùng lúc với nhiều kẻ thù.

 – Trước tình hình đó, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp “Hoà để tiến”. Ngày 6 – 3 – 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ… kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp.

* Nội dung

 –  Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là quốc gia tự do,…

–  Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật…

–  Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở Nam Bộ tạo không khí thuận lợi đi đến đàm phán chính thức…

* Ý nghĩa:

–  Buộc Pháp công nhận nước ta là một quốc gia tự do, tạo cơ sở pháp lí để ta tiếp tục đấu tranh…

– Ta tránh được tình thế bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng lúc, đẩy nhanh quân Trung Hoa Dân quốc và bọn tay sai ra khỏi nước ta.

–  Tạo thêm thời gian hoà bình để ta củng cố chính quyền, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài sau này.