Ôn thi TN: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời

Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời   

1. Hoàn cảnh.

– Ngày 25/8, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về Hà Nội

– Chủ Tịch HCM trực tiếp soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước VNDCCH trước toàn thể quốc dân, đồng bào.

2. Nội dung

– Khẳng định quyền được hưởng độc lập tự do của dân tộc ta cũng như mọi dân tộc khác trên thế giới.

– Tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với dân tộc ta hơn 80 năm qua.

– Tố cáo sự hèn nhát của Pháp đã dâng nước ta cho Nhật.

– Khẳng định dân tộc ta giành được chính quyền từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp.

– Khẳng định quyết tâm giữ vững nền độc lập vừa mới giành được của dân tộc ta.

-> Bản TNĐL là một văn kiện có giá trị tư tưởng, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Đó là một thiên anh hùng ca chiến đấu và chiến thắng của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc.

3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của nước VNDCCH

– Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một biến cố lịch sử vĩ đại của dân tộc, đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ bóc lột của phong kiến và đế quốc.

– Đưa nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập tự do và CNXH. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

– Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á đã góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc.

– Sự ra đời của nước VNDCCH còn gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.