Ôn thi TN: Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu của lịch sử ?

Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu của lịch sử ?

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tháng 1/1930 không phải do ý muốn chủ quan của một cá nhân, một nhóm người, mà là kết quả của một quá trình kết hợp, tác động, chuyển hóa lẫn nhau giữa ba yếu tố: chủ nghĩa Marx Lenin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

– Quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra trong suốt khoảng thời gian từ sau chiến tranh thế giới thứ I đến đầu năm 1930 với sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa 3 yếu tố nói trên.

– Từ năm 1919 đến 1925, chủ nghĩa Marx Lenin do Nguyễn Ái Quốc truyền bá đã bắt đầu thâm nhập vào một bộ phận tiên tiến trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta phát triển lên một bước mới.

– Ngược lại, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã tạo ra những cơ sở xã hội và tư tưởng để chủ nghĩa Marx Lenin có thể ăn sâu, bám rễ vào mảnh đất Việt Nam.

– Từ năm 1926 trở đi, với sự ra đời và những hoạt động tích cực của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, chủ nghĩa Marx Lenin đã được truyền bá trực tiếp, sâu rộng, có hệ thống vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ và đưa tới sự chuyển hóa sâu sắc trong phong trào yêu nước vào những năm 1928 – 1929.

– Sự tiến triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã làm nảy sinh nhu cầu phải có sự lãnh đạo hiệu quả hơn của một tổ chức chính trị cao hơn về chất lượng so với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Trước yêu cầu khách quan đó, 3 tổ chức cộng sản đã ra đời.

– Sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản vào cuối năm 1929 đã tạo điều kiện để chủ nghĩa Marx Lenin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước kết hợp với nhau đến độ chín muồi nhất, đưa tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930).

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự nỗ lực, hy sinh phấn đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, trong đó công lao lớn nhất thuộc về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Người dày công chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.