Tóm tắt những hoạt động của  Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1924.

Tóm tắt những hoạt động của  Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1924.

     + 1917 Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp.

      + 18/6/1919 NAQ gửi tới hội nghị Véc xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi quyền TD, DC, bình đẳng cho DT Việt Nam.

      + 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề DT và thuộc địa của Lênin, Người tìm thấy con đường cứu nước  đúng đắn cho DT VN. Người quyết tâm đi theo con đường của cách mạng tháng Mười Nga.

      + 25/12/1920, Tại Đại hội Đảng XH Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế CS và trở thành người Cộng sản VN đầu tiên. Người tham gia sáng lập Đảng CS Pháp.

      + 1921,Người cùng với 1 số nhà yêu nước khác sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pa-ri để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống CNĐQ

      + Người tham gia sáng lập ra báo “Người cùng khổ ”, viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, đặc biệt biên soạn cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.

     + 6/1923: Người đến Liên Xô dự Hội nghị QT nông dân(10/1923) và Đại hội V Quốc tế CS (1924)

      + 11/11/1924, Người về Quảng Châu  (TQ) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, XD tổ chức cách mạng giải phóng DT Việt Nam.

* Công lao của Nguyễn Ái Quốc :

  + Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc  Việt Nam.

  + Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản V N